O Nas

Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Węgierska Górka, istniejemy w systemie szkolnictwa zawodowego od roku 1946. Nasza oferta edukacyjna związana jest z kształceniem zawodowym na poziomie technikum, liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego zasadniczej szkoły zawodowej, technikum dla dorosłych a w przyszłości liceum uzupełniającego.

 Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna jest przygotowana do realizacji zadań wynikających z reformy systemu oświaty. Naszą wspólną ambicją jest stałe doskonalenie bazy w celu stworzenia optymalnych warunków zapewniających pełną realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu.

”Musicie od siebie wymagać” słowa Papieża Jana Pawła II są naczelnym hasłem programu wychowawczego, ale winny również towarzyszyć wszystkim nauczycielom i uczniom w codziennej pracy dydaktycznej. Celem naszej pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia w duchu wartości humanistycznych oraz przygotowanie do samodzielnego, twórczego życia. Współdziałanie nauczycieli, uczniów i rodziców opiera się na dialogu, jedności i zaufaniu. W działalności dydaktyczno-wychowawczej dążymy do stworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej z konsekwencją wymagań. Pragniemy, aby nasz uczeń, a później absolwent umiał żyć z ludźmi i dla ludzi.

Podstawowym celem wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych jest kształtowanie w młodzieży takich cech jak: 

  • odpowiedzialność,
  • uczciwość ,
  • wiara w osiągnięcie sukcesu poprzez wytrwałe pokonywanie trudności.

Absolwent naszej szkoły jest wyposażony w umiejętności, nawyki i wiedzę pozwalające mu skutecznie rywalizować na rynku pracy lub kontynuować naukę na wyższym etapie edukacyjnym (studia, liceum uzupełniające). Wierzymy, że nasi absolwenci będą radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przestrzegając zasad etyczno-moralnych.