NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE – ZSZ w Węgierskiej Górce beneficjentem projektu

 

Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce kształcący w technikum i branżowej szkole I stopnia przystąpił do projektu  „ Nowoczesne Szkoły Zawodowe” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:  XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Głównym celem projektu realizowanego przez dwa lata ( od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.) będzie bardziej efektywne przygotowanie uczniów szkoły do wejścia na rynek pracy. W tym okresie uczniowie skorzystają z oferty kursów, stażów zawodowychi zajęć dodatkowych doskonalących umiejętności, które wymagane są na egzaminach  potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Istotnym dla szkoły elementem projektu jest  również pozyskanie funduszy na modernizację  4 pracowni: informatycznej, elektrotechniki
i elektroniki, urządzeń i systemów mechatronicznych, automatyki i urządzeń precyzyjnych.

 

Pozwoli to na wzbogacenie i uzupełnienie dotychczasowej bazy dydaktycznej. W ciągu kilku ostatnich lat wiele w szkole zrobiono dla poprawy warunków kształcenia, m.in. zaadaptowano część pomieszczeń i doposażono jew sprzęt i oprogramowanie konieczne do kształcenia na takich kierunkach jak technik  informatyk, mechatronik, mechanik, automatyk. Inwestycje w sprzęt są jednak stale  potrzebne, by nadążyć za ciągle rozwijającymi się branżami zawodowymi. Szkolnictwo zawodowe na nowo zaczyna być doceniane. Zwiększa się świadomość społeczna na temat istotnej roli zdobycia przez  młodzież zawodu. Oferta szkoły wynikająca ze współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami  wychodzi naprzeciw potrzebom wielu pracodawców, w tym wiodącego w regionie zakładu METALPOL. Udział w projekcie stanowi ważny element rozwoju szkoły.